مورد اعتماد

Polaris Office + PDF

shikabuki
52.21MB
دانلود
دانلودهای فروشگاه 500 - 3k
نسخه 7.3.0 3 سال قبل

توضیح Polaris Office + PDF

The best office app loved by 40 million users worldwide.

<b>"Editors' Choice", "2015 Best App"</b>, and <b>"Top Developer"</b>awarded by Google Play.

Polaris Office + PDF is a free office app with all-in-one feature to view, edit, share, memo and archive all types of documents anytime and anywhere.

<b>All document formats and clouds with a single app</b>

* View and edit all document types with the highest level of compatibility: Microsoft Office Word, Powerpoint, Excel, Google Docs, Spreadsheet, Slide, TXT and Adobe PDF.

* Access and save back to your preferred cloud storage such as Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, and others.

<b>Powerful PDF reader & converter</b>

* View PDF on your mobile device anytime

* Make and annotate important notes on PDF

* Convert document to PDF on your smartphone or tablet

<b>Smallest in size, yet powerful features</b>

* Enjoy powerful editing features including PDF annotation, memo, note taking, and cloud based file management with a smallest app!

<b>Make your most impressive presentation</b>

* Have more impressive presentation with pen and pointer features

* Use Google Chromecast feature for presentation

<b>Save time with easy access to your document</b>

* All documents are automatically synced to cloud for faster, easier way to access them anytime you wish

* Access your recent and shared document with one tap

<b>Share your document</b>

* Share your document via link, email, instant messaging, Facebook, Twitter and more

* View up-to-date document with shared link

* Leave comments within the document and discuss ideas with others

<b>Take a note with handwriting</b>

* Write your ideas and take a note on all types of documents as easily as writing on a paper

<b>Search for all your documents</b>

* Search for all your documents with filename, text within a document, and more options

* Provide variety of sorting options to find a document easily

<b>Documents & data are safe</b>

* All your documents and data are highly encrypted.

* Protect your documents with app passcode

<b>Concentrate on reaching your goals</b>

* Write your resume, lecture notes, meeting reports, budget planners, etc in a variety of templates.

<b>Features in details :</b>

* Supported Formats : doc docx / xls xlsx / ppt pptx / pdf / txt

* Export to PDF and Memo

* Automatic sync of all documents via Polaris Drive

* Download and edit files from other cloud services (Google Drive / Dropbox / Box / OneDrive / Amazon Cloud Drive / uCloud and WebDAV clouds)

* Archive important documents separately

* Search document titles and body content

* Add and edit header/ footer/ endnote and footnote

* Ruler available

* Various spreadsheet functions with over 300 formulas for Arithmetic/ Finance/ Date/time/ Statistical/ Database/ Look up and more

* 24 different templates / 20 2D/3D charts / 173 different shapes

* 37 slide transition effects

* Camera mode that can be used to take pictures and applied to the document / Insert and play video clips / Directly open zip files<b>Supported Languages :</b>

Supports Korean, English, Spanish, Portuguese, and 10 other languages.

<b>To learn more about Polaris Office :</b>

- Official Website : http://www.polarisoffice.com

- Facebook : http://www.facebook.com/polarisoffice

- Twitter : http://www.twitter.com/polarisoffice

- For any inquiries go to [Application] -> [Settings] -> [Customer Support] or email us at support@polarisoffice.com

- Polaris Office Privacy & Terms : http://www.polarisoffice.com/privacy

Note:

- Users can sign up for Polaris Office with the email addresses associated with their devices.

- Supports accessing documents saved on other cloud storages.

- Supports saving edited documents to other cloud storages.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">De beste kantoor app geliefd bij de 40 miljoen gebruikers wereldwijd.

<b> "Editors 'Choice", "2015 Best App" en <b> "Top Developer" uitgereikt door Google Play.

Polaris Office + PDF is een gratis kantoor app met alles-in-één functie, bewerken, delen, memo bekijken en archiveren van alle soorten documenten altijd en overal.

<b> Alle documentformaten en wolken met een enkele app

* Bekijk en alle soorten documenten met het hoogste niveau van compatibiliteit te bewerken: Microsoft Office Word, Powerpoint, Excel, Google Docs, Spreadsheet, Slide, TXT en Adobe PDF.

* Toegang en op te slaan terug naar uw favoriete cloud-opslag, zoals Google Drive, Dropbox, Box, Microsoft Onedrive, en anderen.

<b> Krachtige PDF-lezer & converter

* PDF bekijken op uw mobiele apparaat op elk gewenst moment

* Maak aantekeningen en belangrijke nota's over PDF

* Zet document naar PDF op uw smartphone of tablet

<b> Kleinste in omvang, maar krachtige functies

* Geniet van krachtige editing-functies, waaronder PDF annotatie, memo, notities, en cloud-gebaseerde file management met een kleinste app!

<b> Maak uw meest indrukwekkende presentatie

* Heeft u meer indrukwekkende presentatie met pen en pointer functies

* Gebruik Google Chromecast-functie voor de presentatie

<b> Bespaar tijd met gemakkelijke toegang tot uw document

* Alle documenten worden automatisch gesynchroniseerd naar wolk voor snellere en makkelijkere manier om ze op elk moment je wilt toegang

* Toegang tot uw recente en gedeeld document met één tap

<b> uw document delen

* Deel je document via koppeling, e-mail, instant messaging, Facebook, Twitter en nog veel meer

* Bekijk up-to-date document met gedeelde koppeling

* Laat opmerkingen in het document en bespreken van ideeën met anderen

<b> Neem een ​​briefje met handschrift

* Schrijf uw ideeën en neem een ​​nota over alle soorten documenten net zo gemakkelijk als het schrijven van een paper

<b> zoeken voor al uw documenten

* Zoek voor al uw documenten met een bestandsnaam, tekst in een document, en meer opties

* Zorg voor verscheidenheid van het sorteren van opties om een ​​document gemakkelijk vinden

<b> Documenten en gegevens zijn veilig

* Al uw documenten en gegevens zijn zeer versleuteld.

* Bescherm uw documenten met app toegangscode

<b> Concentreer je op het bereiken van je doelen

* Schrijf je cv, lezing notities, verslagen van vergaderingen, budget planners, etc in een verscheidenheid aan templates.

<b> Eigenschappen in de details:

* Ondersteunde formaten: doc docx / xls xlsx / ppt pptx / pdf / txt

* Exporteren naar PDF en Memo

* Automatische synchronisatie van alle documenten via Polaris Drive

* Download en bewerken van bestanden van andere cloud services (Google Drive / Dropbox / Box / Microsoft Onedrive / Amazon Cloud Drive / uCloud en WebDAV wolken)

* Archief belangrijke documenten afzonderlijk

* Zoek document titels en het lichaam inhoud

* Toevoegen en bewerken Koptekst / voettekst / eindnoot en voetnoot

* Ruler beschikbaar

* Diverse spreadsheet functies met meer dan 300 formules voor Rekenen / Financiën / Datum / tijd / Statistisch / Database / Kijk omhoog en nog veel meer

* 24 verschillende templates / 20 2D / 3D-diagrammen / 173 verschillende vormen

* 37 dia overgangseffecten

* Camera-modus die kan worden gebruikt om foto's te nemen en toegepast op het document / Invoegen en videoclips afspelen / direct te openen zip-bestanden

 

<b> Ondersteunde talen:

Ondersteunt Koreaans, Engels, Spaans, Portugees, en 10 andere talen.

<b> Voor meer informatie over Polaris Office leren:

- Officiële Website: http://www.polarisoffice.com

- Facebook: http://www.facebook.com/polarisoffice

- Twitter: http://www.twitter.com/polarisoffice

- Voor eventuele vragen naar [Toepassing] -> [Instellingen] -> [Customer Support] of email ons op support@polarisoffice.com

- Polaris Office Privacy en voorwaarden: http://www.polarisoffice.com/privacy

Notitie:

- Gebruikers kunnen zich aanmelden voor Polaris Office met de e-mailadressen in verband met hun apparaten.

- Ondersteunt toegang tot documenten die zijn opgeslagen op andere cloud-opslag.

- Ondersteunt het opslaan van bewerkte documenten naar andere cloud-opslag.
</b>
</b></b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>

</b></b></div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

ذخیره رتبه بندی های کاربر برای Polaris Office + PDF

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

پرچم Polaris Office + PDF

پرچم trusted
بخوبی کار می کند 1
پرچم needs licence
نیازمند گواهینامه 1
پرچم fake
اپلیکیشن تقلبی 0
پرچم virus
ویروس 0
آواتار فروشگاه shikabuki
shikabuki فروشگاه 2.47k 847.74k

APK اطلاعات درباره Polaris Office + PDF

نسخه APK 7.3.0
سازگاری Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
برنامه نویس INFRAWARE, INC.
شرایط حریم خصوصی https://www.polarisoffice.com/view/rules


دانلود Polaris Office + PDF APK
دانلود